PROJE METNİMİZ

  

    

“Kitapla büyüyen nesiller” 

     Bibliyofiller, 2014- 2015 eğitim öğretim yılı başında oluşturulan ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tümünde uygulanabilecek bir okuma alışkanlığı kazandırma projesidir. “Bibliyofil” kitap okumayı seven, okumaya tutkuyla bağlı (kimse) demektir. Bu anlamdan hareketle oluşturulan proje öğrencilere kitap okumayı sevdirme, okuma alışkanlığı kazandırma ve öğrencilerin kişisel kütüphanelerini oluşturmalarını sağlama amaçları gütmektedir.

Proje her ay en az 1 kitabın okunması ve okunan kitap üzerine etkinlikler yapılması esasına dayanır.

Projeyi uygulayan öğretmen ve katılımcı öğrenciler her ay okunacak kitap veya kitapları belirleyerek temin eder veya sınıf / okul kütüphanesinden yararlanarak dönüşümlü olarak okur.  Kitapların okunmasının ardından proje uygulayıcısı öğretmen dilerse kitap üzerine etkinlikler yapar.

Okulun, öğrencilerin okuma alışkanlıklarının ve velilerin sosyo-ekonomik durumlarına göre okunacak kitapların sayısı bir eğitim öğretim yılında 8’den az olmamak üzere okuldan okula, sınıftan sınıfa değişebilir.

Eğitim ve öğretim yılının herhangi bir ayında başlatılabilen projede, her yılın sonunda projeyi uygulayan öğretmenin belirlediği sayıda kitabı okuyan öğrencilere Bibliyofil Belgeleri verilir. Bibliyofil Belgeleri 4+4+4 eğitim sistemine uygun şekilde düşünülmüş, kademeli olarak alınabilen 4 farklı belgeden oluşur.

PROJENİN GENEL AMACI

Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere yavaş fakat süreklilik arz eden bir çalışma ile kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, ortak okuma etkinlikleri, programlar, yarışmalar düzenlemek, öğrencilerin kişisel kütüphanelerini oluşturmaları için onlara rehberlik etmek.

PROJENİN NİHAİ HEDEFİ

Öğrencilere hayat boyu sürdürecekleri okuma alışkanlığı kazandırmak.

PROJENİN ALT HEDEFLERİ

Kitap okumayı sevdirmek.

Öğrencilerin kitabın değerin’ kavratmak, kitap okumanın önemli bir ihtiyaç olduğunu benimsetmek.

Nitelikli okumalar yapmak

Öğrencilerin kişisel kütüphanelerini oluşturmaları için onlara rehberlik etmek. Düşük maliyetlerle uygulamaya katılan her öğrencinin evinde, bir kütüphane oluşturmak.

Öğrencilerimizin okuma, anlama, anlamlandırma ve kendilerini ifade etme becerilerini artırmaya katkı sağlamak.

Farklı illerdeki öğretmenlerin ve öğrencilerin ortak bir kitap okuma faaliyeti yürütmesini sağlamak. Sürdürülebilir bir proje ile öğrencilerin bireysel okuma hedefleri belirleyerek okuma kültürü ve alışkanlığı edinmelerine yardımcı olmaktır.

NASIL UYGULANIR ?

  1. Projeye katılmak isteyen öğretmenler kurum idarelerinin onayını aldıktan sonra bibliyofiller@gmail.com adresine gönderecekleri elektronik posta ile isim,soy isim, çalıştıkları kurumun adı ve bulunduğu belirterek katılacaklardır.
  2. Öğretmenler ve öğrenciler her ay için en az 1 kitap belirleyeceklerdir. Öğrenciler belirlenen kitapları temin edecek, ay sonuna dek okuyacaklardır. Projeye katılım için öğrencilerin kitap temini zorunlu değildir. Öğretmenlerimiz sınıf veya okul kütüphanelerinden belirledikleri kitapları öğrencilerin dönüşümlü olarak okumalarını sağlayarak da projeyi uygulayabilirler. Bibliyofiller projesini uygulayabilmek için öğrenci sayısının önemi yoktur. Katılımcı öğretmenler öğrenci, öğrenci grubu, sınıf ya da okul bazında da katılımcı olabilirler.       (Kitap okumak bir kültürdür, düzenli olarak kitap almak bir kültürdür,kişisel kütüphane oluşturmak bir kültürdür. Bunları her öğrenciye kazandırmak hepimizin arzusu olsa da bu, kolay ulaşılabilecek bir hedef değildir. Bu nedenle biz,  1 ay boyunca panolarımızda duracak olan ‘Ayın Kitabı/Kitapları’ afişinin öğrencilere en azından literatür bilgisi kazandıracağını biliyor, katılımcı öğrenci sayısını önemsemiyoruz. Öğretmenler olarak görevimizin okumayı sevdirmeye çalışmak olduğunu düşünerek sonuç odaklı değil süreç odaklı bir proje yürütüyoruz)

     Proje yürütücüsü öğretmen dilediği takdirde kitapla ilgili etkinlikler yapacaktır.

  1. Proje için okulda belirlenecek bir panoda okunan kitapların isimleri ve yapılan çalışmalar düzenli olarak sergilenecektir. Dileyen öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar projenin internet adresi olan bibliyofiller.com adresinde güncel olarak sergilenecektir.
  2. Eğitim-öğretim yılı sonuna kadar proje yürütücüsü öğretmenin belirlediği sayıda kitabı okuyan öğrencilere projeye katılım yılına göre ‘Bibliyofil Belgesi’ verilecektir. (Bir eğitim öğretim yılı boyunca okunması gereken kitapların sayısı en az 8 olmak üzere projeyi yürüten öğretmenlerimizin inisiyatifindedir. Okunacak kitapların sayfa sayısının önemi yoktur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

    Bibliyofiller Projesi uygulaması en basit kitap okuma projelerinden biridir. Uygulamadaki bu basitlik Bibliyofiller’i sağlam, uzun soluklu ve uygulanabilir kılmıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında başlayan proje her geçen yıl katılımcı okul sayısını artırarak çalışmalarını devam ettirmiştir,

Projemiz 3 sacayağı üzerine kuruludur: basitlik, düşük maliyet ve yormayan, bıktırmayan süreklilik.

   Uygulaması kolay olduğundan basittir, öğrenci her ay sadece 1 kitap aldığından düşük maliyetlidir, “En hayırlı iş az da olsa sürekli olandır” şiarıyla yormaz, bıktırmaz, süreklilik arz eder. Proje öğrencileri kitap okumaya zorlamak amacıyla değil, kitap okumayı sevdirmek için oluşturulmuştur. Amacımız kitap okuma alışkanlığını, bu alışkanlığa yeteri kadar sahip olmayanlara -her ay bir kitapla olsa bile- kazandırmaya çalışmaktır.

    Öğrenciler gönüllü olarak katılır, her ay belirlenen kitabı almak ve okumak zorunda değildir. Öğrenciler ara verebilir, veya kitaplar önceden belirlenmişse belirlenen aylardan önce de alıp okuyabilir. Öğrencilerin okuduğu kitaplar belirli sayılara ulaşınca belgeleri ve hediyeleri verilir. Projeye katılan öğrenci sayısı önemli değildir.111 öğrenci de 1 öğrenci de projeyi uygulatabilecek sayıdadır. Önemli olan nitelikli ve sürekli okumaktır.

    Klasik kitap okuma ve okutma projelerindeki dar zamanda çok kitap okutma,sayfa saydırarak okutma,süre belirleyerek okutma uygulamaları projenin takibini, uygulanmasını zorlaştırarak, bir süre sonra bıkılmasına ve bırakılmasına veya proje bitiminden sonra tekrarlanmamasına neden olmaktadır. Yoğun projelerin uzun soluklu olma şansı düşüktür. Çok kitap okutmak tek ayaklı bir projedir, yorulunca proje devrilir. Bibliyofiller öğretmeni ve öğrenciyi yormayacak şekilde düşük yoğunlukta işleyen bir projedir. Bu da projenin uzun soluklu olmasını sağlar. Bununla birlikte kademeli olarak alınan 4 farklı belge, 4 eğitim öğretim yılı sonunda alındığından Bibliyofilller kesintisiz devam edebilme özelliği gösterir.

    Bibliyofiller, öğretmenlere fazladan iş yükü oluşturmaz. Proje sosyal kulüp çalışması, toplum hizmeti çalışması olarak da gösterilebilir. Süreklilik arz ettiği için okulların stratejik planlarına dahil edilebilir.

Bir köy okulunda başlayan proje, başlangıcı itibari ile yerel, devam eden süreci itibari ile genel bir projedir. Türkiye’nin her okulunda uygulanabilir. Genel bir çerçeve çizdiği için proje içerisinde farklı etkinliklere ( münazara, kitap incelemesi,yazar sohbetleri, okuma yarışmaları,kitap kritiği vs.) yer verilebilir. Bu da okullar arasında etkinlik paylaşımına katkı sağlar.

PROJENİN KAPSAMI

Türkiye genelindeki tüm okullar

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

Resmî /özel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencileri

ÖDÜLLER VE SOMUT GÖSTERGELER

Ödüller

    1.yılın sonunda belirlenen sayıda kitabı okuyan öğrencilere Yeşil Bibliyofil Belgesi,

    2.yılın sonunda belirlenen sayıda kitabı okuyan öğrencilere Turkuaz Bibliyofil Belgesi,

   3.yılın sonunda belirlenen sayıda kitabı okuyan öğrencilere Turuncu Bibliyofil Belgesi,

    4.yılın sonunda belirlenen sayıda kitabı okuyan öğrencilere Bordo Bibliyofil Belgesi verilmektedir.

     Her yıla 4 farklı belge verilmesi öğrencilerin bir sonraki yıla motive edilmesi amacıyla yapılır. Bunların yanında eğitim öğretim yılı boyunca her ay belirlenen temalar çerçevesinde tavsiye kitaplar ve tavsiye etkinlikler listeleri, afişler hazırlanarak paylaşılır. Tema çerçevesinde hazırlanan bu afişler projeyi uygulayan okullar arasında ortak çalışmalar ve ortak okumalar yapabilmeyi sağlar.

   Proje öğrencilere “Bibliyofil” sıfatı yakıştırarak onlarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında bir gruba ait olma ve kendini onunla tanımlama duygusunu olumlu bir alana yönlendirir.

Diğer Somut Göstergeler

Proje dahilinde yapılan bu çalışmaların yanında Bibliyofiller Projesi’nin etkinliklerinin sergilendiği www.bibliyofiller.com adresli güncel bir internet sitesi bulunmaktadır. Projenin internet sitesi öğrencilerin motivasyonunu artırmak, yapılan çalışmaların örnek teşkil etmesini sağlamak, projenin seyrini takip etmek ve çalışmaları arşivlemek amacıyla faaliyet gösterir.

   Ayrıca yazar söyleşileri ve imza günleri düzenlenmesi, ve e-posta vasıtasıyla ücretsiz olarak paylaşılan Bibliyofiller Projesine özel ayraç, özet formları ve kitap özet defterleri, okumayı özendirici afişler, projeye destek veren ve uygulayan veliler için hazırlanan Bibliyofiller Veli Teşekkür Belgeleri, okullarda düzenlenen kitap okuma yarışmaları için hazırlanan altın, gümüş ve bronz belgeler diğer kitap okuma projelerinden üstün yönleridir.

PROJE BÜTÇESİ

Proje, okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında gönüllü olan öğrencilerin kişisel kütüphanelerini oluşturmalarını sağlamak amacıyla uygulanırsa öğrenciler için her ay alınacak olan kitap veya kitapların maliyeti dışında herhangi bir bütçe gerektirmemektedir. Okul ve sınıf kütüphanelerindeki kitapların dönüşümlü olarak okunmasıyla gerçekleştirilirse hiçbir maliyeti olmayacaktır. Katılımcı öğretmenler projeye ayni katkı sağlarlar ve maliyet gerektirmez. Kullanılabilecek dokümanlar internet sitemizden indirilebilir,e- posta yolu ile ücretsiz olarak gönderilir.

BEKLENEN SONUÇLAR

Kitap okuma faaliyetini öğrenciyi ve öğretmeni sıkmadan, yormadan gerçekçi hedeflerle gerçekleştirerek öğrencilerin akademik başarılarına ve kültürel birikimlerine katkı sağlayacak, kitap okumayı ve kitap okumak için düşük de olsa kişisel bütçe ayırmayı alışkanlık haline getirecektir.

Öğrencilerin kişisel kütüphanelerini oluşturmaları için onlara rehberlik edilecektir.

Öğrencilerimizin okuma, anlama, anlamlandırma ve kendilerini ifade etme becerilerini artırmaya katkı sağlanacaktır.

Farklı illerdeki öğretmenlerin ve öğrencilerin ortak bir kitap okuma faaliyeti düzenlemesini sağlanacaktır.

Sürdürülebilir bir proje ile öğrencilerin bireysel okuma hedefleri belirleyerek okuma kültürü ve alışkanlığı edinmelerine yardımcı olunacaktır.

Kitap okumayı ortak bir faaliyet halinde gerçekleştiren öğrenciler motivasyonunu sürekli canlı tutacak, bir gruba ait olma ve kendini bir değerle özdeşleştirme duygusunun olumlu bir yöne kanalize edecek, aynı zaman dilimi içerisinde aynı kitabın okunarak öğrenciler arasında sosyal bir bağ oluşturacaktır. Bunlara ilave olarak genel bir proje çerçevesi çizilip okulların ve milli eğitim müdürlüklerinin farklı etkinliklerine alan açarak etkinlik çeşitliliği ve paylaşımı oluşturacaktır

Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere yavaş fakat süreklilik arz eden bir çalışma ile kitap okuma alışkanlığı kazandırılacaktır.

Bibliyofil Okullarımız       Bibliyofil Belgelerimiz      Başarı Belgelerimiz        Veli Teşekkür Belgelerimiz

      Projeye katılmak için mail adresimiz : bibliyofiller@gmail.com 

      İletişim Sayfamız:  bibliyofiller.com/iletisim/

Bizlere facebook,twitter ve instagram hesaplarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.

 Facebook/Bibliyofiller                Twitter/Bibliyofiller            İnstagram/Bibliyofiller             Youtube/Bibliyofiller                

               

      

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *